Strona główna Facebook - dołącz do nas
Firma - Akumulatorownie

Polityka prywatności i plików cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.tab-polska.pl która prowadzona jest przez TAB Polska Sp. z o.o. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

 

Administratorem strony TAB Polska Sp. z o.o. działającej pod adresem: www.tab-polska.pl, jest Zarząd TAB Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 118, 01-304 Warszawa, NIP:5222620929, Regon:017396051, KRS:0000062172. Kontakt z administratorem możliwy pod numerem telefonu: +48 22 666 15 67

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące

znaczenie poniższych pojęć:

1.      Administrator – Zarząd TAB Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 118, 01-304 Warszawa, NIP:5222620929, Regon:017396051, KRS:0000062172

2.      Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.tab-polska.pl

3.      Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

4.      Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5.      Poufność – właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym

6.      Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

7.      Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

 

§ 2

Zakres

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt (cookies), w szczególności:

  • w celu kontaktowym

 

W celu kontaktowym zbierane są następujące dane: adres e-mail, numer telefonu.

 

Podane powyżej dane zbierane są za wyraźną i dobrowolną zgodą ale są konieczne by móc w pełni korzystać z wybranych funkcjonalności. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że jest to konieczne i wynika z przepisów prawa Polskiego bądź Rozporządzenia.

 

 

 

§ 3

Poczta

Administrator nie spamuje kont. Okresowo może wysłać e-mail informacyjny. Nie sprzedaje ani nie użycza informacji o klientach, w tym adresów e-mail, innym podmiotom czy osobom. Możliwe jest to jedynie po uzyskaniu dobrowolnej i świadomej zgody.

 

§ 4

Pliki cookies

1.      Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.      Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (utrzymania sesji).

3.      Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek: session Cookies oraz persistent Cookies (czyli ciasteczka sesyjne i stałe)

4.      Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

5.      Wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies można w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

§5

Udostępnianie danych

1.      Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa.

2.      Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie wykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.

3.      Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

4.      Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźna prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

 

§6

Logi serwera

1.      Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

a.       czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

b.      czas wysłania odpowiedzi,

c.       nazwę stacji klienta (protokół http),

d.      informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),

e.       informacje o przeglądarce Klienta,

f.        informacje o adresie IP.

3.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.      Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§7

Dane osobowe

1.      Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

2.      Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

3.      Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyska Klient kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.

4.      Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5.      Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.

6.      Dane są przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.

7.      Mając na celu dostosowanie jak najlepszej oferty dla klienta Administrator stosuje profilowanie

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd podmiotu gospodarczego o nazwie: TAB Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 118, 01-304 Warszawa, NIP:5222620929, Regon:017396051, KRS:0000062172 ,

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych on odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości pod telefonem: +48 22 666 15 67

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie nową ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz wysyłki newslettera i informacji handlowych na podstawie zgody;

3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, nie krócej niż przez okres  5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: kancelarie prawnicze, firmy kurierskie i transportowe oraz firmy informatyczne.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

7.1. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich