Recykling

TAB Polska Sp. z o.o. prowadzi publiczną kampania edukacyjną na temat ekologicznego postępowania ze zużytymi akumulatorami.

TAB Polska Sp. z o.o. wprowadzający na rynek akumulatory marki Topla i TAB, zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach realizuje publiczną kampanię edukacyjną.

Chcąc zwiększyć publiczną świadomość ryzyka dla środowiska naturalnego oraz użytkowników akumulatorów związanego z nieodpowiednim postępowaniem z nowymi oraz zużytymi akumulatorami, TAB Polska Sp. z o.o. realizuję publiczną kampanie informacyjną poprzez środki masowego przekazu, ulotki oraz konferencje.

Ustawa o bateriach i akumulatorach określa zasady dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów:

  • Z nowymi akumulatorami trzeba postępować zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora oraz pojazdu.
  • Nie naruszaj konstrukcji akumulatora co może spowodować wyciek niebezpiecznego dla Ciebie i środowiska elektrolitu.
  • Nie używaj przy akumulatorze otwartego ognia, oraz nie pal w jego sąsiedztwie - akumulatory emitują łatwopalną mieszankę gazów, w połączeniu z ogniem może dojść do niebezpiecznej eksplozji!
  • Recykling zużytego akumulatora to obowiązek każdego użytkownika!
  • Nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów do kosza z odpadami komunalnymi! Przekaż zużytą baterię do najbliższego punktu zbiórki zużytych akumulatorów.
  • Zużyte akumulatory zawierają toksyczne metale ciężkie tj. ołów, kadm, rtęć, które muszą być w odpowiedni sposób utylizowane.
  • Nie przekazanie zużytego akumulatora do punktu zbiórki zużytych akumulatorów może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.
  • Nie pozwól by płyny z nowego oraz zużytego akumulatora wyciekły do środowiska naturalnego. Zawarty w nich m.in. ołów jest silną neurotoksyną - nawet małe stężenie we krwii może spowodować zaburzenia neurologiczne, a w szczególności jest niebezpieczny dla rozwoju oraz zdrowia dzieci!

 

Bądź Eko Swiadomy i dbaj o środowisko naturalne

Informacja jest elementem publicznej kampanii edukacyjnej prowadzonej przez wprowadzającego na rynek akumulatory Topla i TAB.

Recykling akumulatorów

TAB ecoMotion to kompletny cykl – od produkcji akumulatora – od jego recyklingu. TAB sprzedaje nowe baterie poprzez własną sieć sprzedaży – podczas sprzedaży nowych baterii odbierane są zużyte. Uzyskane ze zużytych akumulatorów materiały są ponownie wykorzystywane w produkcji nowych akumulatorów.

TAB jest nie tylko producentem wysokiej jakości akumulatorów, nasza firma bierze także odpowiedzialność za zużyte materiały niebezpieczne dla środowiska. W sposób zgodny z przepisami prawa oraz nowoczesnymi technologiami ponownie wykorzystujemy takie materiały jak ołów, kwas siarkowy, polipropylen uzyskane ze zużytych akumulatorów. Co istotne taka praktyka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika końcowego.

Zgodnie z Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, punkt sprzedaży detalicznej jest zobowiązany do przyjęcia nieodpłatnie zużytych akumulatorów od użytkownika końcowego. Jeśli zaś kupujący nie przekaże zużytego akumulatora, sprzedawca zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za akumulator samochodowy i 35zł za akumulator przemysłowy (baterię). Jeśli w przeciągu 30 dni kupujący dostarczy zużyty akumulator opłata depozytowa zostaje zwrócona.

Informacja o zasadach sprzedaży nowych i odbioru zużytych akumulatorów 

Firma TAB Polska należy do Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce. SPIAB powstało w październiku 1999 roku w celu integracji środowiska branży akumulatorowej i reprezentacji tego środowiska w rozmowach z organami administracji państwowej.

Stowarzyszenie aktywnie włącza się do prac nad przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi akumulatorami ołowiowymi (kwasowymi), a w trakcie tworzenia obowiązujących przepisów środowiskowych członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w konsultacjach jako eksperci.

Członkowie Stowarzyszenia poczuwając się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ochronę, realizują na własny koszt obowiązki jakie nakłada na nich ustawa „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej”, w tym zbiórkę zużytych akumulatorów i przekazywanie ich do recyklingu.